Konkurs fotograficzny!
„Pokaż, co czytasz…”

Zachęcamy do wysyłania fotografii – „selfie” z książką, fotografia bliskich jak czytają, a może zdjęcie książki, którą właśnie czytacie w wakacyjnej scenerii. Każde ujęcie jest dobre! Uruchomcie wyobraźnię!

Autorzy 3 najlepszych zdjęć otrzymają atrakcyjne nagrody.

Zdjęcia można wysyłać do 31 stycznia 2021.

Pokaż, co czytasz?
Konkurs fotograficzny

Regulamin
1. Organizatorem konkursu pt. „Pokaż, co czytasz…” jest Gminna Biblioteka Publiczna w Zaborze.
2. Cele konkursu: promocja czytania; promowanie książek i czytelnictwa przy pomocy fotografii; upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako środka wyrazu artystycznego; inspirowanie twórczych poszukiwań.
3. Uczestnikami konkursu mogą być osoby od lat 0 do 100+
4. Warunkiem udziału w konkursie jest wykonanie fotografii o treści zgodnej z tematem konkursu, tj. przedstawiającej osobę/osoby z ulubioną książką np. w trakcie czytania lub w sytuacji powiązanej z tematyką książki.
5. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 zdjęcia, wysyłając je na adres mailowy Organizatora: biblioteka@gminazabor.pl lub przesłać jako wiadomość na Facebooku Zabór Biblioteka.
Wraz ze zgłoszeniem należy podać następujące dane: imię i nazwisko autora fotografii oraz dane do kontaktu: e-mail lub telefon (w przypadku osób nieletnich telefon kontaktowy do rodziców).
6. Zdjęcia ukazujące treści niewłaściwe, odbierane powszechnie za nieobyczajne bądź niezgodne z prawem, nie będą dopuszczone do konkursu.
7. Termin nadsyłania fotografii: 31 stycznia 2021 r.
8. Zgłoszenie do udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora dla potrzeb konkursu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz wykorzystania wykonanych fotografii w prowadzonych przez Organizatora konkursu działaniach promocyjnych, w tym publikacjach, materiałach medialnych oraz na portalach internetowych.
9. Uczestnik konkursu z chwilą przekazania pracy konkursowej udziela Organizatorowi nieograniczonej w czasie licencji do bezpłatnej publikacji nadesłanych fotografii w mediach, Internecie, na wystawach i wydawnictwach w celach promocyjnych.
10.Zgłoszenie pracy do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone na Konkurs zostały wykonane osobiście.
Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że przekazujący oświadcza, iż nie naruszają one praw osób trzecich, w szczególności nie naruszają ich majątkowych i osobistych praw autorskich.
11. Wszystkie nadesłane zdjęcia konkursowe opublikowane zostaną na stronie www.biblioteka.gminazabor.pl oraz na Facebooku Zabór Biblioteka.
12. Nadesłane zdjęcia zostaną ocenione przez Komisję, powołaną przez Dyrektora GBP w Zaborze.
13. Autorzy 3 najciekawszych zdjęć otrzymają atrakcyjne nagrody. Laureaci Konkursu o miejscu i terminie wręczenia nagród zostaną powiadomieni telefonicznie i/lub pisemnie.
14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

Dodatkowe informacje o konkursie: tel. 68 327 40 81, e-mail: biblioteka@gminazabor.pl