Główna treść portalu

Klauzula informacyjna RODO oraz Regulamin

KLAUZULA INFORMACYJNA
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
PRZEZ GMINNĄ BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ W ZABORZE


Zgodnie z artykułem 13 ustęp 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1), dalej RODO, informujemy że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna z siedzibą w Zaborze, ul. Lipowa 1.
2. W sprawie ochrony danych osobowych można kontaktować się pod nr tel. 68 327 40 81 lub adresem e-mail: biblioteka@gminazabor.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu/celach związanych z działalnością statutową Biblioteki, tj. z obsługą biblioteczną (zapisem użytkownika, udostępnianiem, wypożyczaniem i zwrotem materiałów bibliotecznych), na  podstawie wyrażenia przez Panią/Pana dobrowolnej zgody w oparciu o art.6 ust.1 lit. a i c RODO. Biblioteka przetwarza następujące dane: imię i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, numer PESEL, adres zamieszkania, adres e-mail lub telefon, dane osobowe opiekuna w przypadku zapisu osoby niepełnoletniej; w przypadku cudzoziemca numer i data ważności karty pobytu. Podpisanie zobowiązania do przestrzegania regulaminu biblioteki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w ww. zakresie.
4.  Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione innym odbiorcom lub powierzone innym podmiotom i instytucjom na potrzeby realizacji celu/celów określonych w punkcie 3 niniejszej klauzuli.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w punkcie 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
6.   W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych posiada Pani/Pan:
•             prawo dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 RODO;
•             prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
•             prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO;
•             ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
•             prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, na podstawie art. 20 i 21 RODO;
7.   Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa  Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy określone w RODO, tj. na adres:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
8.   Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości korzystania z oferty biblioteki.
9.   Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Dane kontaktowe:
Administrator Danych Osobowych
Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Lipowa 1, 66-003 Zabór
tel. kontaktowy: 68 327 40 81
e-mail: biblioteka@gminazabor.pl

REGULAMIN
korzystania ze zbiorów bibliotecznych
Gminnej Biblioteki Publicznej w Zaborze (tekst jednolity z dnia 10 grudnia 2019 r.)


       § 1. Zasady korzystania ze zbiorów bibliotecznych
1. Ze zbiorów Gminnej Biblioteki Publicznej w Zaborze, zwanej dalej Biblioteką, korzystać mogą wszyscy zainteresowani, za wyjątkiem czytelników posiadających nie uregulowane zobowiązania wobec biblioteki.
2. Podstawą do korzystania ze zbiorów bibliotecznych jest znajomość zasad określonych w niniejszym Regulaminie, potwierdzona podpisaniem stosownego zobowiązania, po okazaniu osobie zapisującej dowodu tożsamości. Bez podpisania zobowiązania można korzystać ze zbiorów tylko w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach, za zgodą bibliotekarza, jedynie na miejscu, za okazaniem dowodu tożsamości ze zdjęciem.
3. Za czytelników niepełnoletnich lub nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych zobowiązanie, o którym mowa w ust. 2, podpisują ich przedstawiciele ustawowi lub opiekunowie prawni, którzy tym samym zobowiązują się do ponoszenia odpowiedzialności za działania osób, w imieniu których działają oraz za przestrzeganie przez osoby te niniejszego Regulaminu. Przez Czytelnika w rozumieniu niniejszego Regulaminu rozumie się także osoby będące przedstawicielami ustawowymi bądź opiekunami prawnymi osób korzystających z Biblioteki, nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych.
4. Biblioteka nie bierze odpowiedzialności za czytelników niepełnoletnich lub nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych, przebywających w Bibliotece bez rodzica lub opiekuna prawnego.
5. Biblioteka ma prawo pobierać następujące opłaty:
1) za usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne w tym wydruki komputerowe i kserokopie oraz wypożyczenia międzybiblioteczne,
2) za wypożyczenia materiałów audiowizualnych,
3) w formie kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne,
4) za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych, włącznie z kosztami związanymi z dochodzeniem tych roszczeń,
5) za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie materiałów bibliotecznych, w tym użyczonych urządzeń,
6. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania materiałów bibliotecznych. W przeciwnym razie zobowiązany jest do pokrycia spowodowanych przez siebie strat w sposób ustalony niniejszym Regulaminem.
7. W bibliotece obowiązuje zakaz palenia tytoniu, rozmów przez telefon komórkowy oraz spożywania posiłków podczas korzystania ze zbiorów bibliotecznych, a także zakaz wnoszenia, posiadania i spożywania alkoholu oraz środków i substancji, których posiadanie jest prawnie zabronione, zakaz wnoszenia broni i innych niebezpiecznych przedmiotów.
8. Odmawia się dostępu do zbiorów bibliotecznych oraz zabrania przebywania na terenie Biblioteki osobom zakłócającym spokój, znajdującym się w stanie nietrzeźwym, bądź będących pod wpływem środków odurzających.
9. Czytelnik korzystający z Biblioteki ma obowiązek pozostawić w miejscu wskazanym przez bibliotekarza płaszcz, kurtkę, torbę, plecak, itp.
10. Czytelnik obowiązany jest niezwłocznie przekazać Bibliotece informację o zmianie swojego imienia, nazwiska, e-maila lub telefonu kontaktowego oraz adresu zamieszkania. W przypadku niedopełnienia powyższego obowiązku, negatywne skutki z tym związane obciążają Czytelnika.
§ 2. Wypożyczanie zbiorów bibliotecznych – na zewnątrz
1. O ile niniejszy Regulamin lub inne Regulaminy szczególne obowiązujące w bibliotece nie stanowią inaczej, czytelnik ma prawo wypożyczyć jednorazowo:
1) 10 książek na okres 4 tygodni,
2) 6 tytułów „książki mówionej” na okres 4 tygodni,
5) 2 filmy (pełnometrażowe) na okres 2 dni lub 2 seriale na okres 1 tygodnia,
4) 6 czasopism na okres 4 tygodni
2. Czytelnik ma obowiązek zwrotu materiałów bibliotecznych w terminach określonych w ust. 1 i 1a i sprawdzenie odnotowania ich zwrotu, w szczególności poprzez sprawdzenie stanu swojego konta w systemie Prolib.
3. Termin zwrotu materiałów bibliotecznych można prolongować osobiście, telefonicznie lub pocztą elektroniczną, o ile nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych czytelników. W przypadku, gdy użytkownik chce dokonać prolongaty, logując się do swojego konta użytkownika, ma on prawo do dokonania nie więcej niż dwukrotnej prolongaty, o ile wypożyczone przez niego zbiory nie są zarezerwowane przez innego użytkownika.
4. Po upływie ustalonego terminu zwrotu materiałów bibliotecznych wysyła się do Użytkownika jedno wezwanie. W przypadku zwrotu materiałów bibliotecznych po terminie, lecz braku opłaty za ich nieterminowy zwrot, Użytkownik również otrzyma wezwanie do zapłaty. Zwrot materiałów bibliotecznych po terminie nie zwalnia z obowiązku uiszczenia opłaty za nieterminowy zwrot materiałów bibliotecznych. Koszty wysyłki wezwań obciążają Użytkownika.
5. Po otrzymaniu wezwania Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić wypożyczone materiały biblioteczne oraz dokonać zapłaty tytułem „opłaty za nieterminowy zwrot”, w wysokości naliczonej zgodnie z Regulaminem.
6. Czytelnik, który nie rozliczył się z jedną agendą, nie może korzystać z innych agend Biblioteki.
7. W przypadku zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia materiałów bibliotecznych Czytelnik zobowiązany jest do naprawienia powstałej z tego tytułu szkody poprzez:
1) przywrócenie stanu poprzedniego poprzez przekazanie na rzecz Biblioteki dzieła identycznego lub innego, na które istnieje zapotrzebowanie w Bibliotece, w uzgodnieniu z bibliotekarzem,
2) zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej tytułem odszkodowania w kwocie odpowiadającej rynkowej wartości dzieła, w uzgodnieniu z bibliotekarzem.
§ 3. Udostępnianie prezencyjne zbiorów bibliotecznych – na miejscu
1. Część materiałów bibliotecznych udostępnia się wyłącznie w systemie prezencyjnym.
2. Czytelnik korzystający z materiałów bibliotecznych na miejscu ma obowiązek pozostawienia karty bibliotecznej u dyżurującego bibliotekarza.
3. Materiałów udostępnianych w czytelniach nie wypożycza się poza obręb Biblioteki. W szczególnych przypadkach jest to możliwe po wpłaceniu kaucji określonej przez bibliotekarza zależnej od wartości książki. Każdorazowo wysokość pobieranej kaucji i termin zwrotu ustala bibliotekarz. Po zwróceniu materiałów w stanie nienaruszonym kaucja podlega zwrotowi. W przypadku uszkodzenia materiałów, ich całkowitego zniszczenia lub utraty, bibliotekarz ma prawo obniżenia wysokości zwracanej kaucji o równowartość szkody z tym związanej.
4. Za nieterminowy zwrot materiałów bibliotecznych wypożyczonych za kaucją Czytelnik zobowiązany jest do zapłaty „opłaty za nieterminowy zwrot materiałów bibliotecznych wypożyczonych za kaucją”, w wysokości określonej w Cenniku.
5. Czytelnik, korzystający z materiałów bibliotecznych na miejscu lub wypożyczonych za kaucją, ma obowiązek sprawdzenia odnotowania ich zwrotu, w szczególności poprzez sprawdzenie stanu swojego konta w systemie Prolib.
§ 4. Wypożyczalnia międzybiblioteczna
1.Biblioteka umożliwia korzystanie ze zbiorów bibliotek spoza Zaboru w ramach wypożyczania międzybibliotecznego. Czytelnik zobowiązany jest do zapłaty kosztów związanych z obsługą tych wypożyczeń, w wysokości określonej w Cenniku. W przypadku ustalenia przez bibliotekę wypożyczającą kosztów dodatkowych, w szczególności takich jak ubezpieczenie materiałów, czytelnik zobowiązuje się do ich pokrycia.
2. Biblioteka udostępnia swoje zbiory bibliotekom krajowym i zagranicznym oraz instytucjom i organizacjom województwa lubuskiego.
3.Czytelnik składa zamówienie osobiście w Bibliotece, telefonicznie, pocztą tradycyjną lub elektroniczną, wypełniając kartę zamówienia z podaniem podstawowych danych bibliograficznych oraz własnych danych osobowych.
4. Maksymalnie można jednorazowo zamówić 5 egzemplarzy materiałów bibliotecznych.
5. Materiały biblioteczne sprowadzone drogą wypożyczeń międzybibliotecznych udostępnia się prezencyjnie w czytelni.
6. Z wypożyczonych materiałów można korzystać w czasie określonym przez bibliotekę wypożyczającą. Chęć prolongaty winna być zgłoszona najpóźniej 5 dni przed upływem terminu zwrotu.
7. Prawo składania zamówień międzybibliotecznych mają czytelnicy Biblioteki, mający uregulowane wszelkie zobowiązania wobec Biblioteki.
8. Czas realizacji zamówienia wynosi od 1. do 6. tygodni.
§ 6. Postanowienia dotyczące wypożyczania w punkcie bibliotecznym w Droszkowie

  1. Czytelnik punktu bibliotecznego w Droszkowie może wypożyczać książki dopiero po zweryfikowaniu przez bibliotekę główną, czy nie posiada on zobowiązań (zaległych książek) wobec biblioteki. Weryfikacja odbywa się przez bibliotekę główną.
  2. Czytelnik składa zamówienie na książki u osoby prowadzącej punkt biblioteczny w Droszkowie. Wypożyczanie odbywa się na 2 sposoby (w zależności od tego, czy punkt biblioteczny w Droszkowie posiada na stanie poszukiwaną przez czytelnika pozycję), określone w punkcie 2 i 3 poniżej.
  3. Jeśli poszukiwane przez czytelnika pozycje znajdują się na stanie punktu bibliotecznego w Droszkowie, pozycje te wypożyczane są czytelnikowi na podstawie podpisania przez czytelnika rewersów (podwójnie) na miejscu, następnie w przeciągu tygodnia rewersy te są przekazane do głównej siedziby biblioteki i pozycje te są wprowadzane na elektroniczne konto czytelnika przez pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Zaborze.
  4. Jeśli poszukiwane przez czytelnika pozycje znajdują się w głównej siedzibie biblioteki w Zaborze, zamówienie na te pozycje składane są mailowo przez pracownika obsługującego punkt w imieniu czytelnika, następnie pracownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Zaborze wprowadza ww. pozycje na konto elektroniczne czytelnika, w dalszej kolejności pozycje te są przekazywane na punkt, gdzie czytelnik odbiera je, również podpisując rewersy na te książki. Czytelnik punktu bibliotecznego w Droszkowie może również samodzielnie mailowo lub telefonicznie  złożyć zamówienie na książki, które następnie przekazywane są do punktu bibliotecznego w Droszkowie. Jeśli czytelnik w ciągu 2 tygodni nie odbierze zamówionych książek, książki te wracają do głównej siedziby biblioteki.
  5. Czytelnik punktu bibliotecznego w Droszkowie może dokonywać prolongat tylko na 2 sposoby: poprzez konto elektroniczne Integro (pod warunkiem, że inny czytelnik nie zarezerwował danej pozycji), albo u pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Zaborze. Nie jest możliwe dokonywanie prolongat w punkcie bibliotecznym w Droszkowie, ze względu na koordynację systemu zamówień i rezerwacji obejmującego wszystkich czytelników Gminnej Biblioteki Publicznej w Zaborze.

§ 6. Postanowienia końcowe
1. Czytelnik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i stosowania zawartych w nim postanowień, co potwierdza swoim podpisem.
2. Rozstrzyganie spraw nie ujętych w niniejszym Regulaminie należy do kompetencji Dyrektora Biblioteki.
3. Czytelnik nie stosujący się do regulaminu może czasowo, a szczególnie w drastycznych wypadkach na stałe  pozbawiony prawa do korzystania z Biblioteki.
4. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Wójta Gminy Zabór.
5. Regulamin udostępnia się do wglądu poprzez wywieszenie w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Biblioteki, w poszczególnych agendach oraz na stronie internetowej Biblioteki.
6. Dokonanie zmiany Regulaminu jest możliwe poprzez wywieszenie informacji o zmianach, w sposób określony w ust. 4 przez okres nie krótszy niż 4 tygodnie, licząc do dnia wejścia w życie planowanych zmian.
7. Integralną częścią regulaminu są zasady przestrzegania ochrony danych osobowych, zawarte w klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Zaborze.

ZAŁĄCZNIK
do Regulaminu korzystania ze zbiorów bibliotecznych
Gminnej Biblioteki Publicznej w Zaborze (tekst jednolity z dnia 10 grudnia 2019 r.)
Cennik opłat

1.opłata za nieterminowy zwrot książki i książki mówionej (na taśmach lub płytach audio/mp3) wypożyczonej0,10 zł za każdy rozpoczęty dzień / za wol.
2.opłata za nieterminowy zwrot książki wypożyczonej za kaucją2,00 zł za każdy rozpoczęty dzień / za wol.
3.opłata za nieterminowy zwrot multimediów2,00 zł za każdy rozpoczęty dzień / za wol.
4.opłata za zniszczenie zabezpieczeń elektronicznych5,00 zł
5.koszt wypożyczenia międzybibliotecznego od przesyłkiwg stawek obowiązujących w dniu wysłania przesyłki, ustalonych przez Pocztę Polską S.A. + 1 zł tytułem kosztów administracyjnych
6.koszt wysłania upomnienia ostatecznego listem poleconymwg stawek obowiązujących w dniu wysłania listu poleconego, ustalonych przez Pocztę Polską S.A. + 1 zł tytułem kosztów administracyjnych