Główna treść portalu

Deklaracja dostępności

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 22-07-11

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 7-11

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Dostępność informacyjna

Jeśli chcesz skontaktować się z biblioteką, możesz to zrobić w wygodny dla siebie sposób

 • napisz pismo i wyślij je pocztą na adres: Gminna Biblioteka Publiczna w Zaborze, ul. Lipowa 1, 66-003 Zabór
 • wyślij e-mail na adres: biblioteka@gminazabor.pl
 • zadzwoń sam lub z pomocą innej osoby pod numer: +48 68 327 40 81 
 • przyjdź osobiście do biblioteki

Informacje dotyczące składania skarg i wniosków

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Skargi można składać do do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Aktualnie biblioteka znajduje się pod tymczasowym adresem, związanym z projektem przebudowy i rozbudowy biblioteki: ul. Witosa 30, 66-003 Zabór
 • Biblioteka jest aktualnie w trakcie przebudowy, której efektem będzie mi.in. usunięcie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych