Główna treść portalu

Deklaracja dostępności

 • Data publikacji strony internetowej: 10-10-2018
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 14-07-2023

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 03-10-2021
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 14-07-2023

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Dostępność informacyjna

Jeśli chcesz skontaktować się z biblioteką, możesz to zrobić w wygodny dla siebie sposób

 • napisz pismo i wyślij je pocztą na adres: Gminna Biblioteka Publiczna w Zaborze, ul. Lipowa 1, 66-003 Zabór
 • wyślij e-mail na adres: biblioteka@gminazabor.pl
 • zadzwoń sam lub z pomocą innej osoby pod numer: +48 68 327 40 81 
 • przyjdź osobiście do biblioteki

Informacje dotyczące składania skarg i wniosków

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Skargi można składać do do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Przestrzeń została zaprojektowana dla zróżnicowanych grup użytkowników, po uwzględnieniu różnorodnych niepełnosprawności i dysfunkcji potencjalnych grup użytkowników biblioteki, by te osoby miały możliwość uczestniczenia w życiu społecznym i kulturalnym w równym stopniu co osoby pełnosprawne. Dzięki temu w bibliotece zorganizowana została sprawna komunikację pionowa i pozioma wewnątrz i na zewnątrz biblioteki, dostosowana do osób z dysfunkcjami, rodziców z wózkami, jak również osoby niedołężne z racji wieku. Temu celowi służą m.in. następujące rozwiązania architektoniczne:
 • – odpowiednio dostosowane stanowiska parkingowe, odpowiednio oznakowane, z utwardzoną nawierzchnią, umieszczone w bliskiej odległości od budynku biblioteki; pomiędzy stanowiskiem postojowym a wejściem do biblioteki nie będzie różnic w poziomach, cała nawierzchnia płaska.
 • – szerokość poziomych ciągów komunikacyjnych wynosi  minimum 2 metry
 • – wysokość ciągów komunikacyjnych – nie niższa niż 2,5 m (za wyjątkiem antresoli – 2,2m)
 • – na całej przestrzeni znajdują się miejsca odpoczynku, w pobliżu ciągów komunikacyjnych oraz miejsca postoju dla osób na wózkach
 • – komunikacja pionowa – schody z szerokością biegu, wysokością i głębokością stopni, dostosowaną do wymogów poruszania się osób niepełnosprawnych, zaprojektowane w sposób zapobiegający potykaniu się, z wygodną poręczą, z kontrastowym oznaczeniem początku i końcu schodów, 
 • – dźwig osobowy z automatycznymi drzwiami, z poręczą
 • – lada biblioteczna oraz stanowisko informacyjne zlokalizowane  przy  głównym  ciągu komunikacyjnym, pobliżu wejścia, z niskim panelem dostosowanym do obsługi osób na wózkach, dzieci
 • – oznakowanie wszystkich pomieszczeń, stref, toalet , bardzo dobrze widoczne – dostępność informacyjna: napisy informacyjne umieszczane na drzwiach lub obok drzwi, odpowiednio wielka czcionka, zegar, kalendarz, tablice informacyjne
 • – stanowiska komputerowe, nauki – z regulowaną wysokością biurek
 • – oświetlenie nieoślepiające, rozproszone
 • – okna otwierane za pomocą jednej ręki dzięki klamce w postaci dźwigni,
 • – wejście do biblioteki: drzwi rozsuwane automatycznie, pochylnia przy wejściu do budynku z nawierzchnią antypoślizgową
 • – sanitariaty: Umywalka: Szerokość manewrowa 90x150cm. Msika ustępowa: Możliwy transfer: przedni, boczny, diagonalny, Zapewniona przestrzeń obok muszli min. 90cm z jednej strony, oś muszli nie bliżej niż 45cm od ściany, wysokości miski, poręczy, podajników papieru, wymagania dla spłuczki – dostosowane do wymagań osób niepełnosprawnych ruchowo
 • – sanitariaty: Z miejscem dla matki z dzieckiem do przebrania i nakarmienia.
 • – powierzchnie ścian i podłóg niepołyskliwe, skontrastowane, antypoślizgowe
 • – pierwszy i ostatni stopień schodów na każdej kondygnacji oznaczony kontrastowo dla osób słabowidzących
 • – możliwy wstęp z psem asystującym