1. PRAWO KORZYSTANIA

  1. Z czytelni mogą korzystać wszyscy użytkownicy Biblioteki, niezależnie od tego, czy są stałymi czytelnikami.

  2. Korzystanie z czytelni jest bezpłatne.

  3. Wierzchnie okrycie, teczkę lub torbę czytelnik pozostawia w miejscu wskazanym przez bibliotekarza.

  4. Zgłaszający się w czytelni pozostawia dokument tożsamości z fotografią ważny na dany okres.

  5. Czytelnik jest zobowiązany wpisać się do zeszytu odwiedzin czytelni.

  6. W czytelni obowiązuje cisza, zakaz spożywania posiłków, palenia tytoniu oraz korzystania z telefonów komórkowych.

 2. ZASADY KORZYSTANIA

  1. W czytelni korzystać można z wszystkich materiałów bibliotecznych znajdujących się w Bibliotece.

  2. Przyniesienie do czytelni własnych książek i czasopism należy zgłosić bibliotekarzowi.

  3. Książki podaje bibliotekarz. Wypożyczonych książek i czasopism na miejscu nie wolno wynosić z czytelni.

  4. Bibliotekarz udziela informacji dotyczących korzystania z katalogu zbiorów, doboru literatury na interesujący czytelnika temat.

  5. Przed opuszczeniem czytelni użytkownik zwraca wypożyczone materiały i otrzymuje pozostawiony dokument.

 3. WYPOŻYCZENIA MIĘDZYBIBLIOTECZNE

  1. W przypadku braku książki w zasobach biblioteki, na życzenie czytelnika Biblioteka może sprowadzić żądaną publikację.

  2. Koszty przesyłki pokrywa czytelnik.

 4. OCHRONA ZBIORÓW

  1. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania wypożyczonych na miejscu materiałów bibliotecznych.

  2. W przypadku uszkodzenia dokumentu czytelnik zobowiązany jest zwrócić ten sam dokument lub za zgodą Dyrektora Biblioteki dostarczyć inny dokument tej samej wartości, przydatny Bibliotece.

  3. Stopień zużycia książki nie ma wpływu na koszt odkupionej książki. Do jej wartości dolicza się cenę oprawy introligatorskiej, jeżeli książka ją posiadała według aktualnego cennika introligatorskiego.

 5. SKARGI I WNIOSKI

  1. Skargi i wnioski czytelnik może składać do Wójta Gminy w Zaborze.

 6. PRZEPISY KOŃCOWE

  1. Czytelnik nie stosujący się do regulaminu czytelni może być czasowo, a szczególnie w drastycznych wypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania z czytelni. Decyzję w tej sprawie podejmuje pracownik obsługujący czytelnika.

  2. Czytelnikowi przysługuje prawo wystąpienia z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy do Wójta Gminy w Zaborze.

    
   Zarządzenie nr 2/2019
   Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Zaborze
   z 28 stycznia 2019 r.
   w sprawie powołania inspektora ochrony danych osobowych
    
   Na podstawie art. 37 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zarządza się, co następuje:
   Powołuje się Panią Joannę Majewską na inspektora ochrony danych osobowych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zaborze.
   § 1
   Zakres działania wspólnego inspektora ochrony danych osobowych obejmuje następujące jednostki organizacyjne:
   Gminna Biblioteka Publiczna w Zaborze, Punkt biblioteczny w Milsku, Punkt biblioteczny w Czarnej oraz Punkt biblioteczny w Dąbrowie
   § 2
   W załączniku do niniejszego zarządzenia ustala się ramowy zakres zadań inspektora ochrony danych.
   § 3
   Traci moc Zarządzenie Nr 3/2018 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Zaborze z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie powołania inspektora ochrony danych osobowych.
   § 4
   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 stycznia 2019 r.

   Załącznik do Zarządzenia nr 2/2019 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Zaborze z 5 czerwca 2018 r. w sprawie powołania inspektora ochrony danych osobowych
   Ramowy zakres zadań inspektora ochrony danych:
   1) Informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy niniejszego rozporządzenia oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;
   2) monitorowanie przestrzegania niniejszego rozporządzenia, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;
   3) udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35;
   4) współpraca z organem nadzorczym
   5) pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach;
   6) pełnienie roli punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy niniejszego rozporządzenia.
   7) prowadzenie rejestru czynności lub rejestru kategorii czynności